Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. yen 相關
  廣告
 1. toi biet roi 我知道了 anh yen tam di , 你放心吧, ngaymai se khoe 明天就會好啊 2011-10-16 09:04:05 補充: toi cung vay 我也是

  分類:社會與文化 > 語言 2011年10月16日

 2. ...版主您好! 以下是內含接近"MING"、" YEN "的發音及您的個性特質之英文男子名: [...忠誠的;忠貞的) <2>內含近似" YEN "發音的英文男子名~ Iain=>伊恩[希伯來...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年05月21日

 3. uk .chj la pan thoj .e co ban traj roj 喔, 只是朋友而已, 我已經有男朋友了 Noj xa ay bjnh yen nhe ...! 遠方的您安康喔

  分類:社會與文化 > 語言 2014年05月01日

 4. Chuc ngu ngon. 祝好睡!(晚安!) cam on vi da noi chuyen cung Yen 謝謝你已跟我(阿燕)聊天! vi khong co bn Yen chang biet noi chuyen cung ai...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年11月11日

 5. Yen em khoe ko? Iau co dien cho trinh ko? Co lay duoc sm anh hai...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月03日

 6. ...;750 cc less than seven hundred fifty cubic centimeter 8:3 eight to three & yen ;4.50 four point five japan yen Q4 fourth quarter

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月29日

 7. What was the dollar value of the yen in 1995.. 在1995年,一塊日圓值美金多少錢 What was the yen 's dollar value in 2000... 在2000年,日圓的美金價值是多少

  分類:社會與文化 > 語言 2006年10月24日

 8. A ngi nhjeu roj. 你想太多了吧 ko co chuyen gj say ra dau. 沒有什麼事發生 a yen tam ma di lam cho tot nha 你放心好好去上班喔 請幫大家幫忙評價,謝謝 http://www.sea.com.tw/100GOOD/index.asp?id=4&xid=A123

  分類:社會與文化 > 語言 2011年11月30日

 9. chog yen tam di dung ngi ngoi nhieu nua nhe. 老公你放心不要想太多啊 vo hua khog lam chog buon nua. 老婆發誓不會讓你難過了

  分類:社會與文化 > 語言 2012年08月09日

 10. TOI KHONG SAO ANH YEN TAM DI 我沒有甚麼事(我沒怎樣) 你放心吧!

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月24日

 1. yen 相關
  廣告