Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...橙皮。 2009-02-04 21:22:20 補充: Custard powder蛋黃粉/吉士粉、 Wheat germ 麥芽粉、Glucomannan蒟蒻粉、Almond Powder杏仁粉...

  2. ...霜害而呈明顯之皺縮及變為黑色或褐色者。 (h)芽損粒( Germ -damaged kernels): 具有死亡胚芽或變色...燕麥、波蘭小麥、爆玉米、圓錐小麥(Poulard wheat )、稻穀、黑麥、番紅花籽、高梁、大豆、斯卑脫小麥...

  3. ...標示的低筋麵粉。參見低筋麵粉 小麥胚芽 Wheat Germ 小麥胚芽又稱麥芽粉、胚芽,,約佔整個... 裸麥粉又稱黑麥粉。 澄粉 Wheat Starch 又稱澄麵、澄粉、汀粉...