Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Hollo, I have translated what you want,but there are so many words that I am not...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年07月31日

 2. 時韓弘為汴帥,驕矜倔強。 常倚賊勢索朝廷姑息,惡光顏力戰,陰圖撓屈,計無所施。 遂舉大樑城求得一美婦人,教以歌舞弦管六博之藝,飾之以珠翠金玉衣服之具,計費數百萬,命使者送遺光顏,冀一見悅惑而怠於軍政也。 當時韓弘為汴州統帥,驕矜倔強,常藉用賊人攻守之勢迫使...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2014年05月24日

 3. http:// translate .google.com.tw/ translate ?hl=zh-TW&langpair=en%7Czh-TW...中的應用石膏和黃金葉 ,全部手繪用天然羽毛和寶石來裝飾。 http:// translate .google.com.tw/ translate ?hl=zh-TW&langpair=en%7Czh-TW...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2011年04月10日

 4. http:// translate .google.com/ translate ?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://news.sohu.com/upload/union-photo/media/hsb/1010-gs-2.htm&sa=X&oi= translate &resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%25E6%...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年05月14日

 5. 埃及文化 http:// translate .google.com.tw/ translate ?hl=zh-TW&langpair=en%7Czh-TW&u=http://www...%259A&ei=uRGKTfiINIqUvAPZkNDkDg&sa=X&oi= translate &ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2011年04月07日

 6. http:// translate .google.com.tw/ translate ?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://tieba.baidu.com/f...&ei=PEVES_zYM4Hg7AOZ7NmVCg&sa=X&oi= translate &ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D%...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2010年01月10日

 7. http:// translate .googleusercontent.com/ translate _c?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://ishare.iask.sina...%26hl%3Dzh-TW%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl= translate .google.com.tw&usg=ALkJrhiYxlxYI0nbRr6a2kHrga41CCCJvA http://so.huyear...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2011年02月05日

 8. http:// translate .google.com/ translate ?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://www.youpai.org/read.php%3Fid%3D431&sa=X&oi= translate &resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%25E9%...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年03月30日

 9. http:// translate .google.com.tw/ translate ?hl=zh-TW&langpair=en%7Czh-TW&u=http://en...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2011年03月09日

 10. ...又固執的主人。 以下網址有~鬆獅犬的完整介紹: 可以去參考看看~!! http:// translate .google.com.tw/ translate ?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://www.hudong.com...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2008年11月21日