Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. tamed 在這句裏面應該是及物動詞wild 在這裏是形容詞he s tamed a wild pony.= 他馴服了一匹小野馬『小王子』裏面就有關於 tame 有名的一段話: Come and play with me, suggested the little...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年05月19日

 2. ...with his whip. 這莊稼漢用他的皮鞭子鞭他的馬。 The female tiger- tamer cracked her whip. 這女的老虎馴獸師抽響鞭子。

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月30日

 3. ...又稱強調句):It is + 強調的部分 + that + 名詞子句(真主詞). .to tame the brain's constant rewiring act 不定詞片語(形容詞片語)修飾前面的the...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月17日

 4. ...enjoy riding?" "Yes,but she likes horse that are tame ."that不是應該改成those嗎?(複數) that是關係代名詞, 而those是指示代名詞, 不...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年11月24日

 5. 一、 tamed husband fraternity溫馴丈夫協會。 tamed 指的應該是"被馴服的"。所以...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年06月23日

 6. ...seisan rain no seisan wa , BMWno dokuritsu shi ta kaku sutēshon wo kiku to , kensa no tame ni onaji desu . shitagatte , tōsha no senmon jikō mo mitasu koto ga dekiru kokyaku no kobetsu...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年02月01日

 7. ...kanashikat ta hazu ka shikata nai to akirame ta ka dare ga uta no hajime datta hajime dake no tame ni na no ka kimari kitta shinario yue ransuu no mujihi sa yue mohan kotae o motomere ba motomeru...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年09月30日

 8. TAME ~~ TAMEIKI 嘆氣. TAME RU 聚集 ^^

  分類:社會與文化 > 語言 2008年01月05日

 9. ...wo tsuna gu 幸せの鐘を 屆けるために Shia wase no kane wo todo keru tame ni 屆けるために Todo keru tame ni 幸せの鐘が 聴こえる Shia...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年10月11日

 10. ...け ふしぎ遊戯】 羅馬拼音↓↓ Itooshii Hito no Tame ni (Maiagare! Suzaku miracle la) Densetsu ga ugoki dashi...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月13日