Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...嫁啦! 2.我有個website可以check到,不過係荷蘭話,等今晚翻譯左再答你!http://www. ret .nl 3.打飛既意思 是 在火車上會有人職員向你張飛度打時間 4.等今晚回答你 5.有時搭飛機會平過...

  2. ...慳番律師費用,但怕之後做報表自己唔識做.加上律師講過要上法庭,其實上法庭 是 要做 什麼 ? 答:其實 Ret 網友的補充也提供了部分的答案!其

  3. 耶教耶奴一向祇有盲信~~~ 連何謂蒼穹,何謂地都不能分辨^^ 好笑的 是 連如今耶奴奴區長.......... 他還說地球 是 梨型的 ~-^ ............... 2013-04-09...

  4. ...諸天如可住的帳棚︰教堂圓頂係參照穹蒼嘅圓型設計,而幔子係由頂向下垂落,即 是 天係半圓球型,從頂部開始向下垂落,而垂落嘅最後地點係︰如可住的帳棚...

  5. ...穹蒼 ) 0776 (希伯來文) 0776 'erets {eh'- rets } 1)地, 土地 1a)土地 1a1)全地(相對於部份地區...1e1a)多相對於迦南 2012-09-28 09:17:57 補充: 就算 是 英文字典都有大小寫之分別,Earth 地球 earth...