Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ===================================== 圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/8.gif no more no less 即是冇多冇少 份量剛剛好 no pain no gain 沒有付出 / 痛苦, 就沒有收穫 ===================================== 圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/8.gif

  分類:社會及文化 > 語言 2007年03月13日

 2. ... Wound, No Pearl” 可以說是類似 “ No Pain , No Gain ” 的 英文idiom, 意思 是: 有付出才有收穫 苦盡甘來 吃得苦中苦...

 3. ... SMILE!!! HOWEVER, " NO GAIN NO PAIN " IS THE BEST!!! 「他上一次 的 笑聲, 就是他最美好 的 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2008年11月06日

 4. 讀書為題材,身為學生ga你,親身經驗最令人說服 工作(唔工作就無錢洗),(唔作文就唔比分), 養仔女/寵物a , 煮飯a(唔煮飯就無得食), 有時種豆唔一定得豆,可能係種豆得瓜 有時種瓜唔一定得瓜,可能係種瓜得豆 但係唔種瓜,唔種豆,就咩都無 只係比d意見你~~唔自己作文就無收穫~~~hehe just...

  分類:社會及文化 > 語言 2006年12月22日

 5. ... 的 國家,再沒有種族歧視。我有一個夢…… ~~ 馬丁.路德.金 * 細心是成功 的 媬姆,粗心是失敗 的 良伴! * No pain , no gain ! 不肯付出就不會有收穫。---作者:「一哥」楊貫一 的 座右銘 * 物不經冰霜,則生意不固;人不經...

  分類:社會及文化 > 語言 2006年10月22日

 6. ...疼痛[C] She has a pain in her stomach. 她胃痛。 3. 辛苦,努力[P] No pains , no gains . 不勞則無獲。 4. 產痛[P] 5. 討厭 的 人(或事)[S] He is a real pain ...

  分類:社會及文化 > 語言 2008年02月14日

 7. ...'t give me your excuses/ No more excuses. 別找藉口。 044.You're a pain in the ass. 你這討厭鬼。 045.You're an a...

  分類:社會及文化 > 語言 2008年01月04日

 8. ... without Y 你解得o岩啦,負負得正。如 no pain , no gain 可以寫成 no gain without pain , 意思 都係有代價

  分類:社會及文化 > 語言 2007年07月09日

 9. ... every gain To taste the sweet I face the pain I rise and fall Yet through it all This...to be The very best I want it all No time for less I've laid the ...

  分類:電視 > 其他 - 電視 2007年02月10日