Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 我以自己實際在恆生 e - banking 買賣股票的經驗與你分享: 1.登入 e - banking ,在...適合追貨或急沽或渣長線不在乎幾個價位的買賣; 5.恆生 e - banking 買股結算戶口一定是Current Account,所以...

  分類:商業及金融 > 投資 2007年11月22日

 2. E - banking 係唔駛服務費, 佢係比你唔駛去銀行櫃台或櫃員機都可以做d理財既服務, 我用左咁耐都未比個任何費用. p.s. 但你應該係開戶口之前問清楚所有的細則和費用等

 3. 1)登入恒生個人 e - banking 2)按賑戶服務 3)按外幣/黃金買賣 4)填妥資料,按 同意 當然支賑戶口要有足夠錢啦。 2007-09-30 10:44:41 補充: 有恒生個人 e - banking ?

  分類:商業及金融 > 投資 2007年10月02日

 4. Hang Seng e - banking : Warrant and stock charge the same 0.25% 印花稅 交易費 交易徵費 are the same 最低收費 100 you can use this calculators to count http://www.bankcomm.com.hk/zh/calculators/6_10.htm

  分類:商業及金融 > 投資 2007年03月14日

 5. 你要在 e - banking 設立综合户口才可以辦理定期存款! 恒生职員今早剛告訴我的。 而且在網上個定期,無論港幣或外幣的定期利率都會比分行高。

 6. 如果你已在恒生銀行有戶口, 就可以在網上自行開立 e - Banking , 開 e - Banking 唔使錢, 我都係最近先開咗, 覺得幾好用, 轉賬, 繳費等又快又方便

  分類:商業及金融 > 投資 2007年06月30日

 7. ... bank 內轉帳先? 即係 hsbc->hsbc hang seng --> hang seng 不是 hsbc-> hang seng hang seng -->hsbc 如果係同一間 bank 內轉帳(不論用任何方法,包括網上 e - banking ), 理應係即時收到有關款項,仲有用 e - banking 轉帳者, 收款人...

 8. 恆生: 除基本的管理費外, 各基金都設有認購費(2-5%,視乎基金收費) 基金有買賣差價 一隻最少1000/月才可買到,如買3隻則要300(最少) aia 不設買賣差價 大部份無認購費 1200/月己最多可買10隻基金 年期最短為11年 過了最初供款期許不多於3年,視乎你的計劃),可減供款,暫停供款,或提錢出來用 新手...

  分類:商業及金融 > 投資 2007年01月14日

 9. ... Via Personal e - Banking / Business e - Banking / Hang Seng HSBCnet#: HK$100 Via other channels: Remit...

  分類:商業及金融 > 投資 2007年07月28日

 10. You should contact Hang Seng Bank direct to state out your questions for immediate...chi/contact-us/hotlines 個 人 e - Banking 服 務 熱 線 2822 0228...

  分類:商業及金融 > 投資 2012年07月29日