Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...這些詞語都可以指稱「布袋戲」:(1) puppet show(2) glove puppet show(3) puppet drama(4) hand -held puppet show(5) Taiwanese puppet show二、深入探討:其實, puppet show只是個通稱...