Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 中文︰轉移收入 即係做一樣野,最少要得到嘅回報,即係呢到benefit cover到個cost 簡單黎講啫係你做野嘅total cost

 2. ...trust him. 我真傻,竟會信賴他。 n. 1. 足夠,充分[+to-v][(+for)] We earned enough to buy a new house. 我們掙 的 錢足夠買一幢新房子。 I've had enough, thank you. 我夠了...

 3. ...瑪莉一樣高) 2007-05-12 14:35:30 補充: The teachers could earn as much as $700 a month. 這句 的意思 是:那些教師最多只能每個月賺七百元。(但若你想直譯,用同...一樣,你...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年05月13日

 4. ...something) /or not deserve it (something)= to have/ or not to have earned something by good or bad actions or behaviour...得到這? Unless “deserve it / not deserve it “應得 的 /不應得 的 is explained in the context, a reader...

  分類:社會及文化 > 語言 2010年06月16日

 5. 其實上線即是由你開始計對上 的 人,例如我介紹你入會,我就係你 的 上線,而介紹我入會 的 果個人都會成為你 的 上線,一路到最高果個,佢地可以在你 earn的 錢抽一部分 下線就是你介紹入會果D人和將來佢地介紹入會果D人.

 6. ...;-------------- 我剛剛在上個暑假讀完博士學位 的 英文是咩? You don't have to say " 剛剛...past tense" would be proper. Last summer I earned /obtained my doctorate. or I earned ...

  分類:社會及文化 > 語言 2009年02月12日

 7. 千祈唔好開這些email好些~ 佢 的意思 :"你千萬唔好錯過這些已付郵資 的 email (email又怎會要郵資?) 每次你收到...想賺多些外快?" 如果你不幸開了這些連結, 輕則電腦被人移植一些adware 的 監視軟件, 重則用木馬程式盜用你 的 密碼和個人資料,到時真是麻煩了

  分類:社會及文化 > 語言 2008年01月18日

 8. 意思 是: 她說這是一個可靠 的 方法維持生計

  分類:社會及文化 > 語言 2006年10月18日

 9. ...預測性 的 ,所以股價 的 本質已有一定程度 的 反映力,如果股價本身已反映了公司 的 本質, 我 意思 係股價已反映係假定左,這是一個完全有效率市場,但我應為 世上沒有真 的 完全...

  分類:商業及金融 > 投資 2009年03月17日

 10. 1. 使我們自己看起來像地球人一樣 2. 帶許多我們自己 的 食物 3. 賺得地球人 的 錢 4. 學習說地球人 的 語言 5.穿 地球人 的 衣服 6. 有我們自己 的 電腦 7. 在地球上有工作

  分類:教育及參考書 > 教學 2007年03月30日