Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...-Ring Ding Dong [鐘鉉]Baby餒給 趴內剝...diggy ding ding ding Ring ding dong ring ding dong Ring diggy ding...補充: [鐘鉉/珉豪]Ring ding dong ring ding dong Ring diggy ding...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月25日

 2. Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi Ding...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年01月29日

 3. ...才會說這種狂妄的話 況且,董這個字的拼音為何非得拼成Doong,明明拼 Dong 就可以了,為何要死腦筋硬要那樣拼,有意義嗎?你是參照哪個拼音系統的. 2008...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月08日

 4. 字義上來看起來東덩不是哦 ~ 這個是查漢字辭典的韓網 ~ 打中名即可以查韓文名字 ~ http://www.zonmal.com/ 左上角有寫漢字퀵서치下面 打上妳想知道韓文名的中文字 然後按旁邊的검색 就會出現妳想知道的韓文字 ~

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月31日

 5. Giấy Đồng Ý Đổi Chủ Sử Dụng Lao...agrave;(寫原雇主姓名)__________________ . Nay người bệnh do lao động chăm sóc đã qua đời , căn cứ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年08月13日

 6. ...som quay lai de gap lai anh 你的阿巒也希望儘早回來與你從逢, that su doc nhung dong tin cua anh loan rat vui va suc dong 確實看了你所傳來的那些訊息,阿巒真的很...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年12月25日

 7. ...準確! 要不然我只是個第三者單單判斷會很難理解 2010-12-23 19:18:13 補充: dong la 懂啦 shi shen me a? 是甚麼阿?

  分類:社會與文化 > 語言 2010年12月24日

 8. Dong -Wei Property Agency Inc. 2006-09-01 11:38:33...property這個字即可有限公司 可以直接說limited或者是Inc.也可以寫成 Dong -Wei Property Agency Limited 2006-09-01 11:44:03...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年09月10日

 9. Dong Mao Space Design CO. Co.=corporation 2012-11-03 11:33:07 補充: space前面加個estate就可以了!! Dong Mao Estate Space Layout & Design CO.

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月01日

 10. ...00~2200. 使用OK卡電話播打016到越南.幸福時刻從每晚22:00至22:00 1.9 dong /phut(6phut dau binh quan 1.9 dong /phut) 1.9元/分 (平均每6分鐘1.9元/分) 2010...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年11月11日