Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. In NDS,it is in Route 218(Poke Radar). Diamond and PEARL also can catch .

  2. lobster係Musa Point到 catch !如果你唔知係邊,open World map,find Musa Point就...向左行,見到上方有一些蕉樹,向上穿越蕉樹,有個fish標誌果到就係啦! catch 咗 lobstor,去番碼頭,give水手30coins佢就會送你去番Musa Point...

  3. catch Treecko 就要去到有草既地方,同樣,捉唔同既pokemon係要因應佢哋既...

  4. in map 4 i give you id:correctionm2

  5. If you want to catch rare pokemon , you must win all the GYM(the 8 king also need) fire GYM...

  6. ..._data changer? Use Louis ' r- catch to catch directly. 2007-08-08 21:43:29 補充: If...hit_j: 0 hit_j: 285 230 lying 130 picked caught 120 catchingbe carefulif you need LF2_data changer, ask...

  7. 所有pokemon也沒有特別位置,只是水精靈就在水裏,果他就在地上。不過冰地就有both水和其他的寵物小精靈。 (神獸要打完天王才可捉。) 其實,一句講晒,是靠運的!!!! 2007-01-06 21:35:37 補充: 其他的其字我打錯了。sorry.

  8. 首先打哂D do(不懂寫)館,(包埋天王) 山洞 4 最多 2006-12-30 13:48:25 補充: To yeun_728:唔識就米亂講!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!To do_re_mi_fa_so_la_ti_doabc:千其不選 yeun_728做最佳答案!

  9. 冇野生no.276捉,要捉no.277再生蛋先得。去 213 道路,用 Pokemon 器 (完成圖鑑後博土給你的禮物,踩單車時不能使用)每50步用一次,用後到移動的草叢,如果不是no.277的話,殺掉牠草叢會再移動,2 2 %遇到。