Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. E van ko kho j ban khoan la ljeu rang,hjnh bong va tjnh cam kho khan cuatraj tjm sau muonnay ngu trj trong adc bao lau. 我仍覺茫然及明瞭, 這顆哀傷的心內枯燥感情和影子能在你心裡佔據多久? 豐瑞你ko nge may e buon pua, vay bjtlam tn bay jo mojhjeu dc a? 豐瑞你不接電話讓我好難過, 該怎麼辦才能互相了解呢...

    分類:社會與文化 > 語言 2009年07月06日

  2. 當我確實計算告訴時間的時鐘的時候, 而且見到,勇敢的發言權在醜惡的夜晚內被沉落, 當我越過精華看到紫羅蘭的時候, 而且黑貂皮的旋度全部和懷特鍍以銀 O'er了, 當高的三我見到不育的樹葉, 哪一個以前從熱做電話插頭架群集, 而且夏天綠色的全部繫以帶在滑車輪...