Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. take a nap 是小瞇一下, 小睡一下 fall asleep 是睡著了 Can we discuss this later? I'm going to take a nap first. 我們可以等一下再討論嗎? 我想先小睡一下. He fell...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月30日

 2. A:午睡 n. 1. 打盹兒,午睡 造句:She took a nap every afternoon. 她每天下午小睡一會兒。 vi. 1. 打盹,小睡 造句:The old...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月22日

 3. NAP :Not Appropriate DK:Don t Know NA:Not Answered 在下面這篇文章內看到縮寫的意思: http://www.csub.edu/~jross/projects/spss/Chapter4_v13.htm

  分類:社會與文化 > 語言 2006年05月10日

 4. nap 是休息。不是睡覺 doze是打盹 ...............................................................................................................

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月20日

 5. Em di nap giay to xong roi我已經去辦好文件了.vao ngay 6thang 6 qua viet nam, 六月六日到越南 7thang 6 nap ho so, 六月七日交文件 8 thang 6 di phong van. 六月八日去面談

  分類:社會與文化 > 語言 2011年03月16日

 6. Taking a nap can give you the energy needed to get through the rest of the day. Taking...的分詞片語, 當形容詞修飾energy. 分詞片語如果還原為子句形態: = Taking a nap can give you the energy which is needed to get through the rest of the...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月18日

 7. 對... a 是 shower 和 nap 的冠詞 跟take沒有關係 不及物動詞後面要接介詞 像take up、take on...等等 及物動詞是直接加受詞

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月21日

 8. ...現在我很難過, 我很孤單妳知道嗎? don e biet ko e chi dam nhan cho a so the a ko nap dc e ah e nhan lai cho a 你只要擔任給我ㄧ些電話卡,我不能儲存,妳再傳給...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月06日

 9. I can have lunch and take a nap . 我可以吃中餐和睡個午覺 nap A:午睡 n. 1. 打盹兒,午睡 造句...2. 疏忽,不留神 造句:The British were caught napping agin. 英國人又一次毫無準備,張皇失措。 2010-04-14 16:58:18 補充: ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月23日

 10. ...mai nhu the nay ko? 不知是否能夠永遠都保持像這樣呢? giua cuoc song on ao tap nap ma sao long van cam thay co don 穿梭在人來人往的嘈雜聲中,為何心中卻仍感覺...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月13日