Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. A oj . khong doc anh a .thui cung uoc ,anh di lam ve met khong . 哥! 不行啊, 算了都可以, 你下班回來會累嗎? 2011-10-05 21:10:53 補充 A oi .em nap duoc rog 哥, 我可以儲值了喔

 2. She .................. down for a nap this morning. (A) lays (B) lay (C) laid...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年04月27日

 3. 應該是採取(某一行動等); take a shower=>洗澡 take a nap ===>是小憩一會兒 這兩個take的意思都是"採取某種行動"... 而英文中...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月22日

 4. ...especially to enjoy climbing up onto a friendly lap and taking a short nap . 如同往常一樣,順浪拍之勢拱上高處同時稍做一個假寐似乎是特別地享受

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月13日

 5. may ba xa het tien nen em mua the nap vo 我手機沒錢了所以我要買電話卡輸入

  分類:社會與文化 > 語言 2010年05月08日

 6. ...現在我很難過, 我很孤單妳知道嗎? don e biet ko e chi dam nhan cho a so the a ko nap dc e ah e nhan lai cho a 你只要擔任給我ㄧ些電話卡,我不能儲存,妳再傳給...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月06日

 7. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc . 10000 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月23日

 8. ...前後文判知) 2012-11-29 15:17:42 補充: 全文為:The dog liked to nap all day on the sunny back porch. 這隻狗喜歡整天趴在陽光充足的後門廊上打盹兒...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年12月08日

 9. Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK的錢儲存800元可以上網使用30天 con duoc goi cung 10000 dong (350 dong ) 還能打電話往內10000元(350元) co nghia la noi mang chi co 450 dong ma thoi 意思是上網只要450元而已

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月18日

 10. ...mai nhu the nay ko? 不知是否能夠永遠都保持像這樣呢? giua cuoc song on ao tap nap ma sao long van cam thay co don 穿梭在人來人往的嘈雜聲中,為何心中卻仍感覺...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月13日