Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ... 4.write-wrote-writen 5.swim-swam-swum 6.read-read-read 7 . ring - rang - rung 8.walk-walked-walked 9.study-studied...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年12月02日

 2. ... use the eraser.6. I forgot where I put my ruler. 7 . The bell always rings when I come in.8. I will meet my cousin tomorrow.9. Those...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年07月03日

 3. 心軸彎曲法能夠造成徹底的彎曲,因為其內心軸可以防止皺摺及失誤,環圈滾動法不用心軸,所以通常彎曲半徑受到限制只能在200 mm以上。 未修

  分類:社會與文化 > 語言 2009年05月20日

 4. anh oi 親愛的 em ngay 8 thang 10 em moi tien 10月8日我才去找 o rang nha em 在我住的附近 ngay mai em ha dt cho anh biet 明天我才打電話讓你知道 khuya roi em ko vang(打錯應該是ko can) dt cho em 己經很晚了 不用打電話給我

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月10日

 5. 1.sing=( 唱、唱歌 ) 2.king=( 國王、君主  ) 3.big=( 大的、巨大的 ) 4.wing=( 翅膀、機翼 ) 5. ring =( 戒指 ) 6.pin=( 大頭針、別針、胸針 ) 7 .bing=( 一堆 ) 8.pig=( 豬、小豬、豬肉 )

  分類:社會與文化 > 語言 2006年01月07日

 6. ...背靠著牆 (在此引申為"在捉襟見肘的情況"或"沒有逃跑的辦法") 7 . rang out = 迴響;敲響 (在此指的是"each color",故引申譯為"照耀"...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年04月07日

 7. ...nul ye seo nae ryo won cheon sa 6. tang sin yi yi nun ko si kok cheon dang 7 . sa rang ha nun ◆◇, jae gae ae kyo eul pu lo bo sea yo 2010-01-10 01:24:05 補充: 2...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年01月11日

 8. ...她去家餐廳. 這是因為,所以的句子,所以(3)較適合. 05.()The telephone rang and the doorbell rang _______ the same time. (1) X (2) in (3) on (4) at...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年12月15日

 9. ...give over停止 The rain gave over. 雨停了. 7 . give out (a)用完;用盡。(b)宣布。(c)分配。(d)放出...to carry the desk? 能請你幫我一起搬書桌嗎? 9. give…a ring 打電話(給某人) My mom gave my ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年02月10日

 10. ... hoi em rang : "co nho anh khong ?" 6. Em tra loi rang : "khong nho" 7 . Khong biet em noi that hay noi dua ? 8. Nhung nghe bao rang ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年08月01日