Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 如果林以諾認為兩個人喺埋一齊生兒育女先係愛,而唔係出於真心嘅真愛嘅話,咁所謂神愛世人都只不過係神想同人生育啫。 (神愛世人,怎至將他的獨生子賜給他們)原來就係咁樣解釋︰神想同人生BB,所以搞大咗瑪利亞個肚。----生完養大咗,接佢走跟返老豆,呀媽可以落地獄...

  2. ...位牧師的相關影片:http://www.youtube.com/watch?v=heUF05zwXJE 以他標準, 同志 若從事神職工作,豈不更可怕? 台灣這裡有個 同志 牧師: 相關影片:http://www...