Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 在二次大戰前,台灣連同『 釣魚臺 島』一拼歸附日本。大戰後日本戰敗,美國接管了日本管治幾...因此就將有關事件擱置。 這件事件背後,日本有否要求美國將『 釣魚臺 島』歸入日本領土就不清楚,但整件事件最清楚應是美國...

    分類:政治及管治 > 軍事 2008年08月26日

  2. 正如樓上仁兄所講,若牽涉領土紛爭而大規模動武,呢啲野已經唔係日本海上保安廳及中國海巡處可以處理既事,所以樓主問既問題無意義。若雙方動手,邊個勝算大啲好難講,因為實際開戰既情況有太多可能性,好難講邊個會贏。 小弟係呢度講過好多次,若中日雙方單獨隻抽,日本死十...

    分類:政治及管治 > 軍事 2010年04月21日