Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...同性戀者令異性戀者唔舒服, 反 同性戀者既人都會令同性戀...邊一方對邊一方傷害大?明顯 是 後者!因為同性戀者係弱勢...就算你係歧視佢地,都放係心 中 ,唔好攻擊佢地。佢地想...唔會有同性戀同異性戀同等既 事情 發生。(當然難保他日會啦...

    分類:健康 > 心理健康 2012年11月22日